جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد «شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند» برگزار شد

با حضور مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن و معاونین، جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد شش ماهه شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند در دفتر آن شرکت در اراک برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند؛ جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد شش ماهه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند روز یکشنبه  سوم اردیبهشت ماه 96 در اراک با حضور محمدرضا امینی، مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن ومعاونین ایشان، مدیرعامل ومعاونین شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند برگزار گردید.
در این جلسه ضمن ارزیابی وضعیت شرکت در پیشرفت پروژه‌ها و نیز فروش و سود، پتانسیل شرکت برای تعریف پروژه‌های جدید در شهر‌های اراک و قم بررسی شد و برنامه‌های عملیاتی برای رشد و توسعه آن شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

بررسی  عملکرد الوند اردیبهشت 96

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۵:۵۵