گرایش به کوچک سازی واحدهای مسکونی شهری افزایش یافت

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت مسکن وشهرسازی اعلام کرد : شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی طی دهه 85-1375حاکی از افزایش گرایش به کوچک سازی و آپارتمان نشینی به خصوص در مناطق شهری کشور وجود دارد .
" نفیسه قدسیان " روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا خاطرنشان ساخت : بررسی وضعیت موجود و تولید مسکن طی دهه 85-1375نشان می دهد که شاخص ها بیانگر بهبود کمی و کیفی وضع مسکن است .
به اعتقاد این کارشناس ، روند تولید واحدهای مسکونی در دهه مذکور و ویژگی های آن حاکی از موفقیت در اجرای سیاست های اتخاذ شده بود .
وی افزود : شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی در دوره یاد شده به عنوان یکی از مهمترین موارد سنجش رفاه اجتماعی از 14/1 به 09/1در سطح کشور رسید .
براساس شاخص مذکور در مقابل 1000 واحد مسکونی یک هزار و 14 خانوار قرار داشتند و اکنون یک هزار و 9خانوار قرار دارند .
به گفته قدسیان ، شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی شهری نیز از 15/1 به 08/1در طی
دهه یاد شده رسید .
وی گفت : وضعیت مدکور ناشی از فزونی یافتن روند تولید مسکن نسبت به وضعیت تشکیل خانوار صورت گرفته است .
این کارشناس اضافه کرد : بهبود شاخص های تراکم نفر در مسکن ، نفر در اتاق و متوسط اتاق در واحد مسکونی ، همگی روند کاهشی را طی دوره 85-1375نشان می دهد .
وی یادآور شد : تغییر وضعیت شاخص های مذکور گویای آن است که شکل سکونتی خانوارها
دگرگون شده و تمایل به ساخت وساز واحد مسکونی کوچک و آپارتمان نشینی در سطح شهرهای کشور توسعه یافته است .
مقایسه آمار مناطق روستایی نیز نشان می دهد که میزان تراکم خانوار در واحدهای مسکونی روستایی در سال 1375برابر با 28/1بود که در سال 1385به رقم 14/1 رسید .
موجودی واحد های مسکونی در کل کشور در سال 1375 برابر با 10 میلیون و 800 هزار واحد مسکونی بود که در سال 1385 به رقم 15میلیون و 974 هزار واحد مسکونی رسید .
براساس سرشماری نفوس ومسکن 1385جمعیت 70میلیون و 472 هزار و 846 نفری کشور در قالب 17میلیون و 495هزار و 951خانوار زندگی می کنند .
متوسط بعد خانواردر کشور 03/4 نفر است که درمناطق شهری این رقم 89/3 نفرو درمناطق
روستایی 36/4نفر ثبت شد.
۲۰ تیر ۱۳۸۸ ۱۲:۴۷
ایرنا |