جزییات نوسازی بافت فرسوده در سال 96

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران جزییات برنامه ۸ بندی دولت و نظام بانکی برای نوسازی بافت های فرسوده در سال ۹۶ را تشریح کرد.

محمد سعید ایزدی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، در تشریح اقدامات و برنامه های نوسازی مسکن در سال 96 گفت: اقدامات و برنامه های نوسازی و بهسازی مسکن در بافت های فرسوده در سال 96، در هشت سر فصل عمده برنامه ریزی شده است که در این میان نقش بانک مسکن به عنوان بانک عامل پرداخت کننده تسهیلات به متقاضیان نوسازی مسکن قابل توجه است.

وی خاطرنشان کرد: مطابق با برنامه ریزی های به عمل آمده هم اکنون عملیات ساخت و تامین مالی 60 هزار و 417 واحد مسکونی فرسوده در محدوده ها و محلات هدف نوسازی به عنوان پروژه های در دست اقدام شناسایی شده است؛ این در حالی است که برای سال 96 نیز عملیات تامین مالی و ساخت 150 هزار واحد مسکونی با استفاده از تسهیلات ارزان قیمت بانکی در بافت های فرسوده در دستور کار قرار دارد.

ایزدی گفت: در قالب اولین اقدام و برنامه، نوسازی مسکن از طریق حمایت از نوسازی مردمی در دستور کار قرار گرفته است که در قالب آن هم اکنون 31 هزار و 900 واحد مسکونی در دست اقدام است و مطابق با برنامه سال 96 قرار است امسال 52 هزار و 500 واحد مسکونی نیز در قالب این برنامه تامین مالی و ساخته شود؛ این تعداد واحد مسکونی 35 درصد از کل برنامه بهسازی و نوسازی مسکن در بافت های فرسوده طی سال 96 را شامل می شود.

وی همچنین دومین اقدام و برنامه برای نوسازی بافت های فرسوده را نوسازی مسکن از طریق حمایت و کمک به انبوه سازان و توسعه گران مسکن عنوان کرد و افزود: قرار است 25 درصد از برنامه کل نوسازی در سال 96 از این طریق محقق شود؛ تامین مالی و ساخت 37 هزار و 500 واحد مسکونی از این طریق در برنامه ریزی های انجام شده قرار دارد.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: همچنین بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است در سال جاری 30 هزار واحد مسکونی معادل 20 درصد از کل برنامه نوسازی سال 96، از طریق نوسازی مسکن با اعطای مالکیت زمین و اسکان مجدد به مالکان واحدهای مسکونی فرسوده انجام شود.

وی افزود: نوسازی مسکن از طریق حمایت از اجرای ظرفیت های صندوق های زمین و ساختمان، صندوق توسعه محلی، صندوق نیکوکاری و ... در قالب نوسازی 7500 واحد مسکونی معادل 5 درصد از کل برنامه نوسازی در سال 96 از دیگر مواردی است که در دستور کار قرار دارد.

ایزدی نوسازی 7500 واحد مسکونی از طریق تعاونی های خودیار محلی را از دیگر سر فصل های مربوط به اقدامات و برنامه های نوسازی در بافت های فرسوده عنوان کرد و گفت: از این طریق نیز 5 درصد از کل برنامه های نوسازی مسکن در سال 96 محقق می شود.

به گفته وی همچنین عملیات نوسازی 7500 واحد مسکونی دیگر از طریق مشارکت با بخش خصوصی و همچنین انجام پروژه های الگو (الگوسازی) برای سال 96 برنامه ریزی شده است که قرار است 5 درصد از کل برنامه های نوسازی نیز از این طریق انجام شود.

نوسازی و عرضه 3 هزار واحد مسکونی فرسوده از طریق به کارگیری مدل زمین صفر معادل 2 درصد از کل برنامه نوسازی در سال 96 و همچنین نوسازی و عر ضه 4500 واحد مسکونی فرسوده از طریق ساز و کار مسکن اجتماعی معادل 3 درصد از کل برنامه های نوسازی از دیگر سر فصل های برنامه ریزی شده برای نوسازی، بهسازی و بازسازی واحدهای مسکونی فرسوده در سال جاری محسوب می شود.

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ۱۲:۵۰