حمایت دولت برای تامین مسکن گروه های کم درآمد

رویکردهای درازمدت بخش مسکن براساس سند چشم انداز در افق 1404 حاکی است: دولت از تامین مسکن گروه های کم درآمد حمایت می کند و بر رعایت ارزش های فرهنگی، حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن تاکید دارد.
گزارش روز شنبه خبرنگار ایرنا به نقل از سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق
1404 نشان می دهد براساس رویکردهای درازمدت بخش مسکن، دولت از تشکیل و سازماندهی بازار سرمایه مسکن حمایت و از صنعتی شدن و تولید حرفه ای مسکن استقبال می کند.
مدیریت زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی، سیاست ها و طرح های توسعه و عمران کشور، تدوین و اجرای برنامه های جامع برای ساماندهی و ارتقای وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب پذیر از سوانح طبیعی از دیگر برنامه های مدون در این بخش است.
براساس سند مذکور، بهسازی بافت، ایمن سازی و نوسازی واحدهای مسکونی متناسب
با ویژگی های بومی، ایجاد نظام پس انداز و تامین مالی مسکن روستایی و الزامی کردن استانداردهای ساخت و ساز به عنوان اهداف مورد حمایت دولت محسوب می شود.
برپایه این گزارش که حاصل مباحث جلسه های کارگروه تخصصی مسکن، معماری و شهرسازی برنامه پنج ساله پنجم مندرج در نشریه "برنامه" معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری است، بسترسازی برای ارتقای شرایط محیطی به نحوی پایدار و
فراگیر در جهت رشد، سلامتی، امنیت، امید، ایمان و کرامت انسانی در سکونتگاه های
غیررسمی از دیگر برنامه های درازمدت بخش مسکن در نظر گرفته شده است.
علاوه براین پیشگیری از گسترش اسکان غیررسمی و زمینه سازی تامین مسکن مناسب
به منظور ارایه خدمات مرتبط برای گروه های کم درآمد و زمینه سازی در جهت بهره مندی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی از امتیازات شهری و شهرسازی از دیگر رویکردهای درازمدت بخش خواهد بود.
۲۵ اَمرداد ۱۳۸۸ ۱۱:۰۷
فارس |