گزارش تصویری؛ فرمان آغاز عملیات احیای بافت فرسوده منطقه سیروس

 

گزارش تصویری؛

فرمان آغاز عملیات احیای بافت فرسوده منطقه سیروس، توسط عباس آخوندی، وزیر راه و شهر سازی

سه شنبه؛ 12 دی ماه 1396

 
کلنگ زنی بافت فرسوده محله سیروس دی ماه 96
کلنگ زنی بافت فرسوده محله سیروس دی ماه 96
کلنگ زنی بافت فرسوده محله سیروس دی ماه 96
کلنگ زنی بافت فرسوده محله سیروس دی ماه 96
کلنگ زنی بافت فرسوده محله سیروس دی ماه 96
کلنگ زنی بافت فرسوده محله سیروس دی ماه 96
کلنگ زنی بافت فرسوده محله سیروس دی ماه 96
کلنگ زنی بافت فرسوده محله سیروس دی ماه 96
کلنگ زنی بافت فرسوده محله سیروس دی ماه 96
کلنگ زنی بافت فرسوده محله سیروس دی ماه 96
کلنگ زنی بافت فرسوده محله سیروس دی ماه 96
کلنگ زنی بافت فرسوده محله سیروس دی ماه 96

 

۱۲ دی ۱۳۹۶ ۱۶:۱۳