آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن

آگهی دعوت به مجمع سالیانه شرکت
۵ اسفند ۱۳۹۶ ۱۷:۱۳