گزارش تصویری؛ مراسم رونمایی از طرح های برتر معماری پروژه بازآفرینی شهری تبریز

گزارش تصویری؛ مراسم رونمایی از طرح های برتر معماری برای اجرای پروژه بازآفرینی شهری تبریز
اردیبهشت ماه 1397
مجتمع پردیس فرمانیه بانک مسکن


مراسم رونمایی از طرح های برتر معماری برای اجرای پروژه بازآفرینی شهری تبریز برگزار شد

مراسم رونمایی از طرح های برتر معماری برای اجرای پروژه بازآفرینی شهری تبریز برگزار شد
مراسم رونمایی از طرح های برتر معماری برای اجرای پروژه بازآفرینی شهری تبریز برگزار شد
مراسم رونمایی از طرح های برتر معماری برای اجرای پروژه بازآفرینی شهری تبریز برگزار شد
مراسم رونمایی از طرح های برتر معماری برای اجرای پروژه بازآفرینی شهری تبریز برگزار شد
مراسم رونمایی از طرح های برتر معماری برای اجرای پروژه بازآفرینی شهری تبریز برگزار شد
مراسم رونمایی از طرح های برتر معماری برای اجرای پروژه بازآفرینی شهری تبریز برگزار شد
یاسمی
مراسم رونمایی از طرح های برتر معماری برای اجرای پروژه بازآفرینی شهری تبریز برگزار شد
مراسم رونمایی از طرح های برتر معماری برای اجرای پروژه بازآفرینی شهری تبریز برگزار شد
مراسم رونمایی از طرح های برتر معماری برای اجرای پروژه بازآفرینی شهری تبریز برگزار شد
 
 
مراسم رونمایی از طرح های برتر معماری برای اجرای پروژه بازآفرینی شهری تبریز برگزار شد
مراسم رونمایی از طرح های برتر معماری برای اجرای پروژه بازآفرینی شهری تبریز برگزار شد
مراسم رونمایی از طرح های برتر معماری برای اجرای پروژه بازآفرینی شهری تبریز برگزار شد

مراسم رونمایی از طرح های برتر معماری برای اجرای پروژه بازآفرینی شهری تبریز برگزار شد
مراسم رونمایی از طرح های برتر معماری برای اجرای پروژه بازآفرینی شهری تبریز برگزار شد
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۴:۵۵