آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب

آگهی دعوت به مجمع عمومی عالانه واحد های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب در صفحه 27 روزنامه دنیاری اقتصاد امروز دوشنبه هفتم خرداد ماه 1397 به چاپ رسد.
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق شمال غرب
۷ خرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۵۴