چاپ اخبار گروه سرمایه گذاری مسکن در هفته نامه بانک و مسکن

هفته نامه بانک و مسکن درجدیدترین شماره خود در صفحه هشت اخبار شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن را به چاپ رساند.
اخبار گروه در هفته نامه
۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۱۳:۲۱