مقایسه قیمت مسکن در سال گذشته نسبت به فصل بهار امسال

بررسی متوسط قیمت مسکن در فصول مختلف سال 1387 نسبت به فصل بهار سال جاری برپایه داده های بنگاه های معاملات املاک نشان از تداوم کاهش معاملات در این دوره است.
گزارش روز یکشنبه خبرنگار ایرنا حاکی است:وزارت مسکن وشهرسازی متوسط قیمت یک
مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران را در فصل بهار 1387 برابر 20 میلیون و 195هزار ریال اعلام کرده بود، درحالی که براساس گزارش مرکز آمار ایران این میزان در بهار سال
جاری به رقم 15 میلیون و 33 هزار ریال رسید که کاهش بیش از 25 درصدی را در مقایسه با
بهار 87 نشان می دهد.
وزارتخانه مذکور متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران در تابستان سال گذشته را 20 میلیون و 136 هزار ریال اعلام کرده بود که این میزان نسبت به بهار امسال افزون بر 25 درصد افت قیمت داشت.
قیمت متوسط یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در تابستان سال گذشته نسبت به تابستان سال 1386 با کاهشی به میزان بیش از 40 درصد را نشان می دهد.
همچنین براساس گزارش مذکور متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در پاییز
1387 به 18 میلیون و 354 هزار ریال رسید که در مقایسه با بهار امسال کاهش 18 درصدی
را نشان می دهد.
درعین حال متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در پاییز سال گذشته نسبت
به پاییز 1386 کاهشی برابر با 21/5 درصد داشت.
از سوی دیگر متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در زمستان سال گذشته
به میزان 15 میلیون و 960 هزار ریال رسید که نسبت به بهار امسال کاهشی به میزان 5/8
درصد را نشان می دهد.
شیوه آمارگیری مرکز آمار ایران در ارتباط با قیمت واحدهای مسکونی بصورت نمونه گیری است به نحوی که ماموران آمارگیر با مراجعه به بنگاههای معاملات ملکی به ثبت برخی مشخصات مربوط به معاملات قطعی خرید و فروش و اجاره واحدها یا محل های مسکونی در پرسشنامه ها می پردازند.
وزارت مسکن وشهرسازی متوسط اجاره بهای پرداختی برای یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در بهار سال گذشته را 74 هزار و 367 ریال اعلام کرد و مرکز آمار ایران متوسط اجاره ماهیانه بعلاوه 3 درصد ودیعه پرداختی بابت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاهای معاملات ملکی در شهر تهران را در بهار امسال 71 هزار و 68 ریال ذکر کرد که نسبت به بهار 87 بیش از چهار درصد کاهش نشان می دهد.
همچنین متوسط اجاره بهای پرداختی یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در فصل
تابستان 87 برابر با 72 هزار و 814 ریال بود که نسبت به بهار امسال بیش از دو درصد کاهش
داشت.
متوسط اجاره بهای پرداختی برای یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در تابستان
پارسال نسبت به تابستان 1386 رشدی به میزان 25/9 درصد نشان می دهد.
علاوه براین متوسط اجاره بهای پرداختی برای یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در
فصل پاییز سال گذشته 69 هزار و 624 ریال بود که نسبت به بهار امسال بالغ بر دو درصد رشد
نشان می دهد.
متوسط اجاره بهای پرداختی برای یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در پاییز 1387
نسبت به پاییز 1386 رشدی به میزان 13/4 درصد را بدنبال داشت.
علاوه بر این متوسط اجاره بهای پرداختی برای یک مترمربع واحد مسکونی در فصل بهار امسال در مقایسه با فصل قبل (زمستان 87) برابر 3/9 درصد افزایش نشان می دهد.
در عین حال کمترین، بیشترین و متوسط قیمت و اجاره زیربنای واحد مسکونی طی بهار امسال در شهر تهران بگونه ای است که قیمت فروش یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی بترتیب چهار هزار ریال، 52 هزار ریال و 15 هزار و 33 ریال بود.
اجاره بهای پرداختی ماهیانه بابت یک مترمربع زیربنای مسکونی نیز بترتیب یک هزار و 71 ریال، 218 هزار و 750 ریال و 36 هزار و 726 ریال بود.
همچنین مبلغ ودیعه بابت یک مترمربع زیربنای مسکونی بترتیب 12 هزار و 500 ریال، 7 میلیون و 386 هزار و 364 ریال و یک میلیون و 427 هزار و 873 ریال و مبلغ اجاره بعلاوه 3 درصد ودیعه بابت یک مترمربع زیربنای مسکونی بترتیب 20 هزار ریال، 221 هزار و 648 ریال و 71 هزار و 68 ریال بود.
۲۰ مهر ۱۳۸۸ ۱۳:۰۵
ایرنا |