نخستین جلسه راهبری طراحی پروژه ها در گروه سرمایه گذاری مسکن

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، پس از تصویب کانسپت معماری پروژه باران رشت در کمیته معماری گروه سرمایه گذاری مسکن، اولین جلسه بررسی و انتخاب سیستم ها و تکنولوژی ها در خصوص این پروژه سی هزار متر مربعی روز سه شنبه نهم بهمن ماه 1397 در دفتر جلسات مدیر عامل تشکیل گردید. در این جلسه، شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان، مهندسین مشاور پروژه، خبرگان سه رشته تخصصی سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی، مدیریت تحقیق و توسعه، معاونت فناوری و مدیریت ساخت به همراه مدیریت محترم عامل گروه حضور داشتند که به بحث و بررسی در خصوص فناوری ها و سیستم های پیشنهادی مشاور پروژه پرداخته شد.

نخستین جلسه راهبری طراحی پروژه ها در گروه سرمایه گذاری مسکن

پس از تبادل نظرات، در خصوص فناوری ها و سیستم های تحکیم خاک، سازه، سقف، سرمایش، گرمایش، آبرسانی، جریان ضعیف و سایر سیستم ها تصمیم نهایی اتخاذ گردید که در قالب سندی برای ادامه کار به مشاور پروژه ابلاغ می گردد و به مثابه تعیین خطوط کلی طراحی خواهد بود. پس از انجام محاسبات و تدقیق داده ها نیز این جلسه با موضوع بهینه سازی طراحی های صورت گرفته تشکیل خواهد شد.

از این پس با توجه به تدوین چارچوب فرآیند طراحی پروژه ها، مراحل فوق الذکر برای سایر پروژه های بالاتر از ده هزار متر مربعی گروه سرمایه گذاری مسکن با تشکیل کمیته راهبری طراحی اجرایی می گردد. لازم به ذکر است بررسی کانسپت معماری که برای تمامی پروژه ها الزامیست از سال گذشته در گروه سرمایه گذاری مسکن عملیاتی گرديده است.

با توجه به مراحل این چارچوب مدوّن، طرح پروژه ها طی رویه ای هم راستا با آماده سازی توسط مشاور پروژه در مراحل کلیدی شامل شکل گیری ایده و کانسپت اولیه معماری، مرحله انتخاب سیستم ها و تکنولوژی ها و نهایتاً کنترل بهینه بودن طراحی و رعایت الزامات فنی و مهندسی توسط کمیته هایی متشکل از متخصصین موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.

این فرایند سبب خلق طرح ها و مدارک مهندسی روز آمد، خلّاقانه و متناسب با نیاز مشتریان است که وضعیت اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و توانمندی های اجرایی محل وقوع پروژه در آن­ها در نظر گرفته شده است. انتخاب بهینه فنی و اقتصادی سیستم ها و فناوری ها در پروژه ها و افزایش نرخ نفوذ تکنولوژی در پروژه ها از مواهب دیگر این فرایند خواهد بود.

نخستین جلسه راهبری طراحی پروژه ها در گروه سرمایه گذاری مسکن

۱۳ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۲۱