برگزاری نشست کمیته فناوری و ساخت در گروه سرمایه گذاری مسکن

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن؛ با توجه به لزوم هم افزایی در بدنه فنی-اجرایی شرکت های گروه و با هدف ارتقاء روش ها و فناوریهای نوین در سبد تکنولوژی های ساخت، انتقال تجربیات و دانش فنی و  ارتقاء سطوح استاندارد گروه، ساختار کمیته فناوری و ساخت در قالب نظام نامه ای توسط مدیریت تحقیق و توسعه گروه طراحی و تدوین گردیده و به تصویب معاونت فناوری و مدیریت ساخت رسیده است.

در راستای تحقق اهداف مندرج در نظام نامه مذکور، نشست کمیته فناوری و ساخت در تاریخ 30 بهمن ماه و یکم اسفندماه  در هلدینگ برگزار گردید. در این جلسه دو روزه، معاونین فنی اجرایی شرکتهای گروه، مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن، معاونت فناوری و مدیریت ساخت، مدیریت ارزیابی فنی اجرایی و مدیریت  تحقیق و توسعه و همکاران مربوطه حضور داشتند.

نشست کمیته فناوری بهمن 97

از نتایج کلیدی جلسه ارائه استراتژی های گروه توسط ظهیری هاشمی، مدیر عامل گروه ، در حوزه فنی و اجرایی و راهکارهای حفظ و ارتقاء برند گروه و رویکردهای شرکت در مسیر پروژه محوری بود و معاونت فناوری و مدیریت ساخت، ضمن بررسی چالشهای از قبیل: کیفیت، طراحی و مدیریت پروژه های ساختمانی، راهکارهایی را در جهت تسریع کسب اهداف گروه، بکارگیری فناوریهای نوین از مسیر راهبری پروژه ها در فاز طراحی و بهینه سازی پروژه ها معرفی نمودند.

نشست کمیته فناوری بهمن 97

در ادامه مدیریت ارزیابی فنی اجرایی هلدینگ، تحلیلی از ارزیابی فنی اجرایی شرکتهای گروه و آیین نامه ارزیابی کیفی شرکتها ارائه نمودند و شرکت مهندسین مشاور از دستاوردهای طراحی خود با رویکرد

BIM ، شرحی از خدمات طراحی به شرکتها را ارائه کرد.همچنین دو دوره آموزشی در حوزه "فناوری نوین سیستم های سازه ای مختلط "CFT و دوره "اصول اجرایی و سازه ای تیغه های غیرباربر" صورت گرفت و دو شرکت الوند و شمالغرب، تجربیات و دانش کسب شده از طراحی و اجرای خود را درقالب  موضوعات" کیفیت پروژه ساختمان پزشکان اردبیل" و "قالب تونلی اصلاح شده" ارایه نمودند.

همچنین دو دوره آموزشی در حوزه "فناوری نوین سیستم های سازه ای مختلط "CFT و دوره "اصول اجرایی و سازه ای تیغه های غیرباربر" برگزار گردید و دو شرکت الوند و شمالغرب، تجربیات و دانش کسب شده از طراحی و اجرای خود را درقالب  موضوعات" کیفیت پروژه ساختمان پزشکان اردبیل" و "قالب تونلی اصلاح شده" ارایه نمودند.


نشست کمیته فناوری بهمن 97
نشست کمیته فناوری بهمن 97

لازم به ذکر است در روز نخست این نشست، بازدیدی از پروژه ایران مال صورت گرفت و بخشهایی از مسایل فنی اجرایی و مدیریتی پروژه توسط تیم  کارشناسان مستقرتشریح گردید.

نشست کمیته فناوری بهمن 97

 


 

۴ اسفند ۱۳۹۷ ۱۸:۵۳