گزارش تصویری مراسم افتتاح پروژه صندوق زمین و ساختمان شمال غرب

گزارش تصویری مراسم افتتاح پروژه صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شمال غرب پروژه (نرگس رشدیه تبریز) و بازدید از پروژه‌های سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب در تبریز، ارومیه و اردبیل

بازدید از پروژه های شمال غرب
بازدید از پروژه های شمال غرب
بازدید از پروژه های شمال غرب
بازدید از پروژه های شمال غرب
بازدید از پروژه های شمال غرب
بازدید از پروژه های شمال غرب
بازدید از پروژه های شمال غرب
افتتاح صندوق شمال غرب
افتتاح صندوق شمال غرب
افتتاح صندوق شمال غرب

بازدید از پروژه های شمال غرب
بازدید از پروژه های شمال غرب
بازدید از پروژه های شمال غرب
بازدید از پروژه های شمال غرب
بازدید از پروژه های شمال غرب
افتتاح صندوق شمال غرب
یاسمی
بازدید از پروژه های شمال غرب
بازدید از پروژه های شمال غرب
بازدید از پروژه های شمال غرب
بازدید از پروژه های شمال غرب
بازدید از پروژه های شمال غرب

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۴۳