تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری

تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/4/1384 به استناد بند «ث» تبصره 2 قانون بودجه سال 1384 کل کشور، آیین­نامه اجرایی بند مذکور را درمورد تامین مالی طرحهای سرمایه­گذاری، در5 ماده تصویب کرد.

۱۵ اَمرداد ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰