اثر افزایش سقف تسهیلات مسکن بر رونق ساخت و ساز

نتایج تحقیقات میدانی از اثر غیرمستقیم افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن بر رونق ساخت و سازهای مسکونی خبر می دهد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گروهی از سازنده های مسکن به دنبال افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن بر مبنای مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار از افزایش غیر مستقیم سقف تسهیلات مسکن بر بازگشت سازنده ها به بازار ساخت و ساز و رونق فعالیت های ساختمانی خبر دادند.

این گروه از سازنده ها معتقدند افزایش سقف تسهیلات مسکن با تقویت قدرت خرید متقاضیان به خصوص متقاضیان مصرفی واحدهای مسکونی از یک سو منجر به افزایش تقاضا برای واحدهای ساخته شده و آماده عرضه آن ها به بازار مسکن می شود.این در حالی است که به دنبال جهش قیمت مسکن،ضعف بنیه مالی و شکاف عمیق بین قدرت خرید متقاضیان و قیمت مسکن سقف های قبلی تسهیلات مسکن اثر قدرتمند خود بر پوشش هزینه های خرید مسکن را از دست داده بود.

هم اکنون با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن گروه هایی از متقاضیان خرید مسکن که در حاشیه بازار در حال رصد شرایط بودند وارد بازار خواهند شد و جست وجوی خود برای یافتن واحد مسکونی موردنظرشان را آغاز می کنند.

به گفته سازنده ها این موضوع منجر به افزایش تقاضا برای واحدهای مسکونی آماده و عرضه شده به بازار و در نتیجه فروش رفتن بخش قابل توجهی از واحدهایی خواهد شد که ظرف سال های اخیر ساخته شده اما به دلیل ناتوانی سمت تقاضا از تامین هزینه های خرید مسکن، تاکنون به فروش نرفته اند.

از سوی دیگر سازنده ها معتقدند افزایش سقف تسهیلات می تواند منجر به ایجاد تقاضای جدید در بازار مسکن شود. یعنی علاوه بر متقاضیان قبلی که به دلیل ضعف بنیه مالی قادر به ورود به بازار مسکن و خرید مسکن نبودند افزایش سقف تسهیلات می تواند گروه های دیگری از افراد را برای پیوستن به جمع متقاضیان مسکن ترغیب کند. این افراد خانه اولی ها و یا مالکان واحدهای مسکونی کوچک متراژی هستند که به ترتیب برای اولین بار(خانه اولی ها) و یا به قصد تبدیل به احسن واحدهای مسکونی کوچک متراژ خود وارد بازار می شوند.

به خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن، گروه دوم یعنی متقاضیان تبدیل به احسن را برای ورود به بازار مسکن ترغیب می کند. ورود این گروه از متقاضیان نه تنها منجر به ایجاد تقاضا برای واحدهای آماده و عرضه شده به بازار مسکن می شود بلکه از سوی دیگر منجر به افزایش عرضه مسکن کوچک متراژ به نفع خانه اولی ها خواهد شد.از سوی دیگر تقاضای جدید برای ساخت و ساز ایجاد شده و سازنده ها نیز مشوق و انگیزه کافی برای ورود و بازگشت به این عرصه را پیدا خواهند کرد.

به این ترتیب سازنده ها معتقدند این اقدام -افزایش سقف تسهیلات مسکن- به دلیل آنکه این تسهیلات برای ساخت و ساز نیز قابل استفاده است می تواند منجر به تقویت توان مالی سازنده ها شود و از سوی دیگر حتی پرداخت این تسهیلات به خریداران به طور غیرمستقیم منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه ایجاد انگیزه در سازنده ها برای آغاز پروژه های ساختمانی جدید می شود.

به گزارش هیبنا، تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن به دنبال مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار تا سقف 200 میلیون تومان افزایش یافت.همچنین متقاضیان می توانند در زمان دریافت این تسهیلات از تسهیلات 40 میلیون تومانی جعاله مسکن برخوردار شوند.

۳۰ دی ۱۳۹۸ ۱۵:۲۴