تشکیل جلسه کمیته ریسک گروه سرمایه‌گذاری مسکن

کمیته ریسک گروه سرمایه‌گذاری مسکن با هدف بررسی ریسک‌های شرکت‌های تابعه و بررسی راهکارهای حذف یا کاهش آن در هلدینک تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ هفتمین جلسه کمیته ریسک هلدینگ، یکشنبه 28  دی‌ماه امسال با ارائه گزارش کمیته ریسک شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب، سرمایه‌گذاری مسکن شمالشرق و سرمایه‌گذاری مسکن جنوب در دفتر جلسات مدیر عامل برگزار گردید.

شايان ذکر است اعضای کمیته ریسک هلدینگ را فرشچیان، (رییس هیات مدیره) به عنوان رییس این کمیته، فندرسکی، (معاون مالی و منابع انسانی) مروج، (معاون فناوری و مدیریت ساخت) از گروه سرمایه‌گذاری مسکن،  قنبری، (مدیر امورحسابرسی داخلی گروه مالی بانک مسکن) و جنت رستمی، (مدیر عامل شرکت پویا نوین پارس) تشکیل داده‌اند  که به همین منظور احکام حاضرین در این کیمته توسط رییس این کمیته ، به اعضاء اعطا شد.

تشکیل جلسه کمیته ریسک گروه سرمایه‌گذاری مسکن دی ماه 98
تشکیل جلسه کمیته ریسک گروه سرمایه‌گذاری مسکن دی ماه 98
تشکیل جلسه کمیته ریسک گروه سرمایه‌گذاری مسکن دی ماه 98

تشکیل جلسه کمیته ریسک گروه سرمایه‌گذاری مسکن دی ماه 98

۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۲۲