چاپ آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه سهامداران شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید.
آگهی دعوت به مجمع
۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۷:۰۵