گزارش تصویری برگزاری دومین نشست فناوری ومدیریت ساخت گروه

دومین نشست فناوری و مدیریت ساخت گروه سرمایه‌گذاری مسکن 30 بهمن ماه 98 درشهر اراک برگزار گردید.

برگزاری دومین نشست فناوری ومدیریت ساخت گروه بهمن 98

برگزاری دومین نشست فناوری ومدیریت ساخت گروه بهمن 98
برگزاری دومین نشست فناوری ومدیریت ساخت گروه بهمن 98
برگزاری دومین نشست فناوری ومدیریت ساخت گروه بهمن 98
برگزاری دومین نشست فناوری ومدیریت ساخت گروه بهمن 98
برگزاری دومین نشست فناوری ومدیریت ساخت گروه بهمن 98
برگزاری دومین نشست فناوری ومدیریت ساخت گروه بهمن 98
برگزاری دومین نشست فناوری ومدیریت ساخت گروه بهمن 98
برگزاری دومین نشست فناوری ومدیریت ساخت گروه بهمن 98
برگزاری دومین نشست فناوری ومدیریت ساخت گروه بهمن 98
برگزاری دومین نشست فناوری ومدیریت ساخت گروه بهمن 98
برگزاری دومین نشست فناوری ومدیریت ساخت گروه بهمن 98
برگزاری دومین نشست فناوری ومدیریت ساخت گروه بهمن 98

۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵:۵۶