مجمع عمومی فوق العاده «شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب » تشکیل شد.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب به منظور بررسی موضوع افزایش سرمایۀ شرکت برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب، مجمع عمومی فوق العاده این شرکت روز سه شنبه بیستم اسفند ماه 1398 با حضور بیش از هفتاد درصد از سهامداران در محل سالن اجتماعات دفتر مرکزی شرکت در تبریز برگزار شد. ترکیب هیات رئیسه این مجمع شامل: عباسعلی مینایی به عنوان رئیس، فرهاد یاسمی به عنوان ناظر اول ، فرزاد شکری به عنوان ناظر دوم و محمد نصیری به عنوان منشی بود .

در ادامه جلسه و پس از قرائت دستور جلسه، مو.ضوع افزایش سرمایه شرکت از مبلغ نهصدمیلیارد ریال به مبلغ یک هزار و دویست میلیارد ریال به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید.

مجمع عمومی فوق العاده «شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب
مجمع عمومی فوق العاده «شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب
مجمع عمومی فوق العاده «شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب

۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۱۰