دستورالعمل مواجهه با بیماری کرونا و تمهیدات بازگشت به کار در کارگاه های ساختمانی

دستورالعمل مواجهه با بیماری کرونا و تمهیدات بازگشت به کار پرسنل در کارگاه های ساختمانی توسط معاونت توسعه فناوری و مدیریت ساخت شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن تهیه گردیده است
۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ۱۲:۴۹