انتشار مصاحبه با مدیرعامل سرمایه‌گذاری مسکن منطقه غرب در روزنامه دنیای اقتصاد

مصاحبه بابک کاشمری، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید
صفحه 27 روزنامه دنیای اقتصاد
(دوشنبه 26 خرداد ماه 1399)
مصاحبه کاشمری با دنیای اقتصاد خرداد 99
۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۳۲