بررسی جزئیات گزارش تفسیری گروه سرمایه گذاری مسکن؛

تنوع در روش های تأمین مالی تولید مسکن/ کاهش نرخ تأمین مالی

اهداف مدیریت، راهبردهای دستیابی و معیارهای ارزیابی عملکرد گروه سرمایه گذاری مسکن بر اساس گزارش تفسیری میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، بر اساس گزارش تفسیری مدیریت میان دوره ای 9 ماهه منتهی به شهریورماه 99 یکی از اهداف گروه سرمایه گذاری مسکن تسریع در صدور اسناد مالکیت پروژه های ساختمانی و در نتیجه وصول بخش مربوط به اسناد بهای واگذاری واحدها است.

آنطور که گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به شهریورماه آمده، در این حوزه تلاش می شود تا در پروژه هایی که سند مالکیت زمین آن ها به نام شرکت های تابعه است، حداکثر تا 3 سال پس از پایان پروژه، نسبت به اخذ اسناد مالکیت تک برگی اقدام شود.

در این گزارش عملکرد گروه شرکت سرمایه گذاری مسکن در یک گزارش تفسیری منتهی به شهریورماه مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از معیارهای انتخاب روش تأمین مالی مناسب، انطباق جریان نقدی تسهیلات با پروژه موضوع تأمین مالی و صنعت است. اکثر تسهیلات دریافتی از بانک ها دارای زمان سررسید کمتر از عمر متوسط پروژه ها (متوسط دوره ساخت پروژه های مسکونی 3 سال) می باشند. این عدم انطباق زمانی، موجب می شود شرکت های ساختمانی در حالی که در دوره ساخت نیاز به تأمین مالی جهت تکمیل پروژه ها هستند، اقدام به بازپرداخت تسهیلات کنند که این موضوع به تأخیر در اجرای پروژه و در نتیجه افزایش هزینه ناشی از تطویل زمان منجر خواهد شد. از جمله روش های مناسب از نظر معیار مذکور، استفاده از تسهیلات مشارکت مدنی بانک مسکن است.

در مکانیزم تسهیلات مشارکت مدنی ساخت، دریافت تسهیلات متناسب با پیشرفت پروژه انجام می پذیرد و در طی دوره ساخت نیز هیچ گونه

بازپرداختی صورت نمی پذیرد. هدف گروه سرمایه گذاری مسکن در این حوزه، اخذ تسهیلات مشارکت مدنی ساخت بانک مسکن برای کلیه پروژه هایی است که سند مالکیت زمین و پروانه آن ها به نام شرکت های تابعه باشد.

این هدف گذاری با توجه به الزام بانک مسکن در خصوص ترهین زمین برای اعطاء تسهیلات است. تسهیلات بانک مسکن در کنار مزیت

انطباق جریان نقدی، امکان انتقال به مشتری را فراهم می کند. در این حالت مشتری می تواند بدون خرید اوراق تسهیلات مسکن از فرابورس ایران، نسبت به استفاده از تسهیلات خرید مسکن اقدام کند.

واگذاری پروژه های تکمیل شده

یکی از اهداف تعیین شده در گروه سرمایه گذاری مسکن، واگذاری پروژه های تکمیل شده از طریق فروش با شرایط انبساطی تر و یا تهاتر با زمین به عنوان مواد اولیه پروژه های جدید است. در سال مالی 98 مبلغ 474,120 میلیون ریال از واحدهای تکمیل شده شرکت های تابعه، واگذار شد و در سال مالی 99 یکی از اهداف گروه سرمایه گذاری مسکن واگذاری کامل یا بخشی از واحدهای شرکت در پروژه تجاری امید مشهد، خاتم اراک و سایر پروژه های تکمیل شده است.

کاهش نرخ تأمین مالی

با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و سیاست دولت و بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود، یکی از اهداف گروه سرمایه گذاری مسکن، کاهش نرخ تأمین مالی می باشد. نرخ فعلی تسهیلات بانک مسکن 18 درصد است. این در حالی است که نرخ سایر تسهیلات شرکت ها بیش ا ز 20 درصد می باشد. در سال مالی 99 یکی از اهداف گروه سرمایه گذاری مسکن، کاهش نرخ تأمین مالی از طریق تسهیلات است. این مهم از دو طریق تلاش برای بازپرداخت تسهیلات بانک های خصوصی و جایگزینی تسهیلات فعلی با تسهیلات جدید بانک مسکن قابل دستیابی است.

۱۱ آبان ۱۳۹۹ ۱۵:۴۴