ارزیابی دارایی های ثابت

ارزیابی دارایی های ثابت

هیئت وزیران درخصوص آیین­نامه اجرایی ماده 62 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درمورد مکلف بودن تمامی شرکتهای دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای دولتی هستند به ارزیابی دارایی­های ثابت (مشهود و غیر مشهود) خود و اضافه نمودن مازاد حاصل نسبت به قیمت دفتری را به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکتهای دولتی و عدم شمول مالیات بر درآمد و حق تمبر به اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مصوبه­ای را در 5 ماده تصویب کرد

۲۳ اَمرداد ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰