افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب به منظور بررسی موضوع افزایش سرمایه شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، مجمع عمومی فوقالعاده شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب (سهامی عام) امروز (شنبه، 15 آبان ماه 1400) با حضور تمامی سهامداران در محل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن برگزار شد. ترکیب هیئترییسه این مجمع شامل «حنظله فندرسکی» به عنوان رییس، «اعظم هنردوست» به عنوان ناظر اول، «مجید فوائدی» به عنوان ناظر دوم و «مهدی ابراهیمی میمند» به عنوان منشی جلسه بود.

در ادامه جلسه و پس از قرائت دستور و استماع گزارش توجیهی هیئتمدیره که بهوسیله «فرشاد فرزین» مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب ارایه شد و همچنین توضیحات بازرس قانونی، موضوع افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 900 میلیارد ریال به مبلغ یکهزار و 400 میلیارد ریال از محل سود انباشته به تصویب رسید و مقرر شد که این افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، ثبت شود.

۱۵ آبان ۱۴۰۰ ۱۵:۵۷