گزارش تصویری برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه گروه سرمایه گذاری مسکن


مجمع1400
مجمع1400
مجمع1400
مجمع1400
مجمع1400
مجمع1400
مجمع1400
مجمع1400
مجمع1400
مجمع1400
مجمع1400
مجمع1400
مجمع1400
مجمع1400
مجمع1400
مجمع1400
مجمع 1400
مجمع 1400
مجمع 1400
مجمع 1400
۲۴ اسفند ۱۴۰۰ ۱۱:۵۵