بازدید مدیرعامل ثمسکن از روند اقدامات پروژه سبحان قرچک

دکتر محمدرضا جواهری مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به همراه علی نبی زاده مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز از روند اجرایی پروژه سبحان قرچک ورامین بازدید و در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته قرار گرفت و دستورات لازم را در جهت بهبود و تسریع اقدامات صادر نمود.
۲۰ شهریور ۱۴۰۲ ۲۰:۱۱
روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن |
Loading