بازدید از پروژه 700 واحدی مسکن مهر هشتگرد توسط معاون وزیر مسکن و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید جناب آقای مهندس نور صالحی

بازدید از پروژه 700 واحدی مسکن مهر هشتگرد توسط معاون وزیر مسکن و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید جناب آقای مهندس نور صالحی
جناب آقای مهندس نور صالحی مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید و جناب آقای مهندس صحرائی مدیر عامل شهر جدید هشتگردبه همراهی جناب آقای مهندس نیلی مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری مسکن از پروژه 700 واحدی مسکن مهر هشتگرد که توسط شرکت اتحاد عمران پارس( با مشارکت شرکت سرمایه گذاری مسکن و شرکت کیسون ) ساخته می شود بازدید نمودند

پروژه 700 واحدی مسکن مهر هشتگرد_1

پروژه 700 واحدی مسکن مهر هشتگرد_3

پروژه 700 واحدی مسکن مهر هشتگرد_2

۲۳ تیر ۱۳۸۹ ۱۶:۱۲
روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مسکن |