افت 48 درصدی ساخت‌وساز در تهران

خبرگزاری فارس: تازه ترین گزارش‌های رسمی مرکز آمار از کاهش 48 درصدی ساخت و ساز در تهران و افت 8.3 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در مجموع شهرهای کشور در سال 88 نسبت به سال 87 خبر می‌دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تازه‌ترین آمار از میزان صدور پروانه های ساختمانی در تهران و دیگر شهرهای کشور حاکی است: در سال 1388 تعداد 10878 پروانه ساختمانی (شامل پروانه ی ساختمان، تخریب و نوسازی، اضافه اشکوب و توسعه بنا) توسط شهرداری تهران صادرشده است که نسبت به سال قبل 48.1 درصد کاهش داشته است. این تعداد پروانه در حدود 5.3 درصد کل پروانه های ساختمانی صادر شده در سال 1388 از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. بنابراین گزارش، از کل پروانه های صادر شده 82 پروانه (0.8 درصد) مربوط به افزایش بنا (شامل اضافه اشکوب و توسعه بنا) و 10796 پروانه (99.2 درصد) مربوط به احداث ساختمان (شامل پروانه ی ساختمان و تخریب و نوسازی) بوده است که پروانه های صادرشده برای احداث
48 درصد کاهش داشته است. مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در سال 88 بالغ بر 12128 هزا متر مربع بوده است که ضمن کاهش 49.3 درصدی نسبت به سال 87 در حدود 13.7 درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. همچنین متوسط مساحت زیربنای هر پروانه احداث ساختمان 1123 مترمربع محاسبه شده است. مجموع مساحت زمین در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در حدود 4388.6 هزار متر مربع بوده است که ضمن کاهش 31.5 درصدی نسبت به سال 87 در حدود 5.9 درصد از مجموع کل مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان درحدود 407 مترمربع بوده است. تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در سال 88 بالغ بر 74234 واحد بوده است که نسبت به سال 87 در حدود 45.6 درصد کاهش داشته است. این تعداد واحد مسکونی، 11.9 درصد از واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروان ههای احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. با توجه به تعداد پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان در شهر تهران، متوسط تعداد واحد مسکونی در این دسته از پروانه ها 6.9 واحد بوده است. به گزارش فارس، از مجموع پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان مسکونی از سوی شهرداری تهران، 0.2 درصد برای احداث ساختمان های یک طبقه، 0.5 درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه، 2.4 درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، 12.2 درصد برای احداث ساختمانهای چهار طبقه و 87.4 درصد برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیشتر صادر شده است. پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان مسکونی از سوی شهرداری تهران، برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آن ها نشان می دهد که 54.9 درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی و 45 درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه و 0.1 درصد برای احداث ساختمان های با آجر و آهن بوده است.

* کاهش 8.3 درصدی ساخت و ساز در شهرها

در سال 88 تعداد 205317 پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادر شده است که نسبت به سال 87 حدود 8.3 درصد کاهش داشته است. از کل پروانه های صادر شده 20434 پروانه (10 درصد) مربوط به افزایش بنا و 184883 پروانه (90 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به سال 87 در حدود 9.2 درصد کاهش داشته است. مجموع زیربنای پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 88447.7 هزار متر مربع بوده است که نسبت به سال 87 در حدود 11.8 درصد کاهش داشته است. متوسط زیربنای هر پروانه احداث ساختمان درحدود 478 مترمربع بوده است. مجموع مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 74680 هزار متر مربع بوده است که نسبت به سال 87 در حدود 3.3 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان درحدود 404 مترمربع بوده است. تعداد واحد مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان در سال 88 بالغ بر 621492 واحد بوده است که نسبت به سال 87 در حدود 6.1 درصد کاهش داشته است. با توجه به تعداد پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان در کل کشور متوسط تعداد واحد مسکونی در این دسته از پروانه ها 3.4 واحد محاسبه شده است. به گزارش فارس، از مجموع پروانه های صادره برای احداث ساختمان های مسکونی، در حدود 34.8 درصد برای احداث ساختمان های یک طبقه، 28.3 درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه، 16.2 درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، 8.3 درصد برای احداث ساختمانهای چهار طبقه و 12.4 درصد برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیشتر می باشد. پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده ی به کار رفته در بنای آن ها نشان می دهد که 33.4 درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، 39.9 درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه، 24.7 درصد برای احداث ساختمان های با آجر و آهن و 2 درصد برای احداث ساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.

۱۳ اَمرداد ۱۳۸۹ ۱۳:۱۸
خبرگزاری فارس - واحد روابط عمومی شرکت |