قانون برگزاری مناقصات

قانون برگزاری مناقصات

قانون برگزاری مناقصات که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 25/1/83 به تصویب مجلس شورای اسلا‌می رسیده، مشتمل بر 30 ماده و 10 تبصره است که در 4 فصل به شرح زیر تنظیم شده است:
فصل اول: کلیات، شامل 4 ماده؛ فصل دوم: سازماندهی مناقصات، شامل 4 ماده؛ فصل سوم: برگزاری مناقصات، شامل 13 ماده؛ و فصل چهارم: مقررات مناقصات، شامل 9 ماده.

۱ خرداد ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰