«ﺛﻤﺴﮑﻦ» در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ

«ﺛﻤﺴﮑﻦ» در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و با همکاری شرکت ﻣﺸﺎور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آوای آﮔﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش روابط عمومی گروه سرمایه گذاری مسکن ؛ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آوای آﮔﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ. در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺿﺎﯾﯽ، ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﺛﻤﺴﮑﻦ آﻣﺎری ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ داد و ﮔﻔﺖ:

  ﻋﻤﺪه ﻣﻌﺎﻣﻼت واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺗﻬﺮان اﺳﺖ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﮑﻦ در ﺗﻬﺮان ﺗﺎ آذرﻣﺎه 80 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺛﻤﺴﮑﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ۴۵۴ ﭘﺮوژهﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ۳۷ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

  وی در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ۰۳۶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ، اﻓﺰود: ﺗﺪاوم ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزار آزاد در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ، اﺳﺘﻤﺮار ﮐﺸﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎﻻی ﻣﺴﮑﻦ در آﯾﻨﺪه و ارزش اﻓﺰوده ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ۵۲درﺻﺪ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ روشﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺪرن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی، وﺟﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ و اﻣﮑﺎن ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ از دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺛﻤﺴﮑﻦ اﺳﺖ.

رﺿﺎﯾﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺛﻤﺴﮑﻦ 20درﺻﺪ از ارزش ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺻﻨﻌﺖ اﻧﺒﻮهﺳﺎزی را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد دارددر ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺛﻤﺴﮑﻦ، ﺛﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ در دﺳﺖ اﺟﺮا را دارد.

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻮاﻫﺮی تفتی ، ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﮑﻦ ﮔﻔﺖ: در اﺑﺘﺪای ورود ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺛﻤﺴﮑﻦ، در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ داﺷﺘﯿﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ۵۲ ﭘﺮوژه ﻓﻌﺎل داﺷﺘﯿﻢ. اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺣﺪود 60 ﭘﺮوژه ﻓﻌﺎل دارﯾﻢ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﯾﻤﻨﯽ در اﺟﺮا را در ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ.

  وی ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی در اﺟﺮا ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ، ﮔﻔﺖ: ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﺴﻂ ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺟﻊ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﯿﻢ. اﺧﯿﺮ ًا ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﻢ. اﻟﺒﺘﻪ در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮد. در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻋﺖ اﺣﺪاث را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ. از ﻫﻤﯿﻦ رو اوﻟﯿﻦ ﭘﺮوژه ﺧﻮد را در ﺣﻮزه ﺳﺮﻋﺘﯽﺳﺎزی ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ. ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎﺗﯽ اﺣﺪاث ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎزهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﺟﻤﻠﻪ در و ﭘﻨﺠﺮه، ﺗﯿﻐﻪ و ﺳﺎزهﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﻓﻮﻻدی و ﺑﺘﻨﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺘﯽﺳﺎزی ﻫﺴﺘﯿﻢ.

  ﺟﻮاﻫﺮی اﻓﺰود: ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻫﺰار واﺣﺪی و دو ﻫﺰار واﺣﺪی ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﯿﺮاژ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ 100درﺻﺪی را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﺴﺘﯿﻢ، اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﭘﺮوژه ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ را ﺣﺘﻤ ً دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ. ﺳﺒﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را 100درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﯾﻢ.

  وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ﺛﻤﺴﮑﻦ اﺷﺎره و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ راﯾﺰﻧﯽ، ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﺑﻪ ﺛﻤﺴﮑﻦ واﮔﺬار ﺷﺪ ﮐﻪ 18ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺑﻮده و 2ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ. ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺗﺮاز اول و ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﺎل ﻣﺸﻮرت ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﮕﺎﭘﺮوژه ﻋﻈﯿﻢ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای 100ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت زﻣﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮ زﻣﯿﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش را در اﯾﻦ ﭘﺮوژه درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺟﻮاﻫﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﻤﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﺮخ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اوراق ﺑﺮای ﺛﻤﺴﮑﻦ ﺣﺪود ۵۳درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی 40درﺻﺪ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ.

 وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺮخ ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺷﺪن در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻮد 30 ﯾﺎ 40درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﻻر رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد، اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺣﺒﺎب زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ از ﺳﻤﺖ دوﻟﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، دوﻟﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن 30ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ 200 ﻣﺘﺮی را ﺑﻪ ﻣﺮدم واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺟﻮاﻫﺮی درﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻓﺮوش ﻣﺘﺮی ﻣﺴﮑﻦ ﮔﻔﺖ:درﺧﺼﻮص اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺳﻠﻒ ﻣﻮازی ﻓﺮوش ﻣﺘﺮی ﻣﺴﮑﻦ، ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺘﻨﺪات را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﻢ، اﻣﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺛﻤﺴﮑﻦ درﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ: ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارﯾﻢ، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل و روش آن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻣﺤﻞ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز روی ﮐﺪال ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮔﯿﻼن ﯾﺎ ﺷﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ وارد ﮐﻨﯿﻢ.


۲۱ اسفند ۱۴۰۲ ۰۹:۲۳
روابط عمومی گروه سرمایه گذاری مسکن |