آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۳:۰۷