آگهی شناسایی پیمانکار برای پروژه راین کرمان (تاریخ انتشار 22 مهرماه 1399)

مناقصه عمومی خرید، حمل و تحویل تیرچه صنعتی پیش ساخته خر پایی با پاشنه بتنی، قطعه AوC پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 12 مهر ماه 1399)

فراخوان اجرای دستمزدی سازه بلوک میانی پروژه نگین شهرری (تاریخ انتشار پنجم مهر ماه1399)

فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت و ارزیابی کیفی و مالی پیمانکاران(تاریخ انتشار 30 شهریور ماه 1399)

فراخوان تامین بتن و تجدید مناقصه آزمایشگاه شار (تاریخ انتشار 17 شهریورماه 1399)

مناقصه عمومی تهیه کلیه مصالح و اجرای دیوارهای داخلی و خارجی قطعات D،C پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 13 شهریور 1399) 1،2،3

مناقصه عمومی خرید حمل و نصب و راه اندازی 14 دستگاه آسانسور پروژه بنفشه اندیشه (13 شهریور ماه 1399) 1،2،3

فراخوان عمومی اجرای دستمزدی بخشی از عملیات نازک کاری پروژه نگین شهر ری  (تاریخ انتشار 7 مرداد ماه 1399)

فراخوان عمومی اجرای دستمزدی بخشی از تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه بنفشه 2 اندیشه (تاریخ انتشار 29 تیرماه 1399)

فراخوان عمومی اجرای اسکلت بتنی پروژه سپیدار قم (تاریخ انتشار 9 تیرماه 1399)