فهرست پروژه‌های در دست اجرا

مجتمع مسکونی بنفشه 2 تهران
مجتمع مسکونی، اداری - تجاری مرکز شهر  اندیشه
مجتمع مسکونی نگین شهرری
مجتمع مسکونی نسیم مشهد
مجتمع پزشکان زنجان
مجتمع مسکونی الماس خاوران تبریز
برج اداری خدامی تهران
مجتمع تجاری ، اداری نشاط اصفهان
مجتمع ویلایی آفتاب رویان
مجتمع تجاری - اداری عتیق تهران
مجتمع تجاری چهار باغ اصفهان
مجتمع مسکونی بوتیا کرمان
مجتمع مسکونی مثلث شیراز
مجتمع مسکونی - تجاری بهارستان زاهدان