مسجد صاحب الزمان پردیس
مسجد صاحب الزمان از جمله پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن است که در سال 1393 به بهره برداری رسید.

 

 

مسجد صاحب الزمان پردیس
مسجد صاحب الزمان از پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس است که در شهر جدید پردیس افتتاح شده. مشخصات پروژه به شرح زیر است.

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

نشانی شرکت: شهر جدید پردیس، فاز 3 ، انتهای خ معلم

 نشانی پروژه: شهر جدید پردیس
مشخصات پروژه

مساحت زمین: 5884 مترمربع 

مساحت زیربنای کل: 1058 مترمربع