مسکن مهر ملکی پردیس
مجتمع مسکونی مسکن مهر مشتمل بر 6000 واحد در شهر جدید پردیس به بهره برداری رسید.
مسکن مهر ملکی پردیس
مجتمع مسکونی مسکن مهر ملکی از جمله پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس است که در 6000 واحد ساخته شده. مشخصات پروژه به شرح زیر است.

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

نشانی شرکت: شهر جدید پردیس، فاز 3، انتهای خ معلم

 نشانی پروژه: شهر جدید پردیس
مشخصات پروژه

مساحت زمین: مترمربع 

مساحت زیربنای کل: مترمربع
تعداد واحد: 6000
تعداد بلوک:
تعداد طبقه: -