مجتمع مسکونی یاسمن پردیس
مجتمع مسکونی یاسمن مشتمل بر 86 واخد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در شهر جدید پردیس به بهره برداری رسید.

 

 

مجتمع مسکونی یاسمن پردیس
مجتمع مسکونی یاسمن از جمله پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس است که در 2 بلوک 7 طبقه ساخته شده. مشخصات پروژه به شرح زیر است.

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

نشانی شرکت: شهر جدید پردیس، فاز 3، انتهای خ معلم

 نشانی پروژه: شهر جدید پردیس
مشخصات پروژه

مساحت زمین: 5024 مترمربع 

مساحت زیربنای کل: 9779 مترمربع
تعداد واحد: 86
تعداد بلوک: 2 
تعداد طبقه: 7