مجتمع مسکونی مثلث شیراز
این پروژه در شیراز در حال احداث است