مجتمع مسکونی بوتیا شیراز
این پروژه در شهر شیراز در حال احداث است