مجتمع مسکونی نرگس رشدیه تبریز
مجتمع مسکونی نرگس رشدیه از پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب می باشد که در یک بلوک 17 طبقه با استعداد 96 واحد مسکونی در شهر تبریز احداث گردیده است
مجتمع مسکونی نرگس رشدیه از پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب می باشد که در یک بلوک 17 طبقه با استعداد 96 واحد مسکونی در شهر تبریز احداث گردیده است
1
17
96
بتنی تیرچه بلوک و دیوار چینی با بلوک گازی
ترکیب سنگ و نمای شسته
سیستم برق اضطراری
آسانسور حمل بار