مجتمع مسکونی نرگس رشدیه تبریز
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب