مجتمع تجاری - اداری عتیق تهران
شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس