مجتمع مسکونی گل یخ پردیس
مجتمع مسکونی گل یخ از پروژه‌های خوش ساخت شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس می باشد که شامل 72 واحد مسکونی است
مجتمع مسکونی گل یخ از پروژه‌های خوش ساخت شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس می باشد که شامل 72 واحد مسکونی است
4.726
9.247
2
8 و 6
72
5.458
بتنی