مجتمع مسکونی تالار اصفهان
مجتمع مسکونی تالار اصفهان از پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود می باشد که دارای 48 واحد مسکونی است.
مجتمع مسکونی تالار اصفهان از پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود می باشد کهدارای 48 واحد مسکونی است.
813
313
1
11
48
بتنی
سنگ
سیستم برق اضطراری