مجتمع تجاری ، اداری نشاط اصفهان
مجتمع تجاری - اداری نشاط از پروژه‌های شاخص شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود می باشد که در یکی از بهترین نقاط شهر اصفهان در حال احداث است.
مجتمع تجاری - اداری نشاط از پروژه‌های شاخص شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود می باشد که در یکی از بهترین نقاط شهر اصفهان در حال احداث است.
1
2 طبقه + همکف
10
11
44
دارد
اسکلت
اسپیلت کانالی هیت پمپ
اسپیلت کانالی هیت پمپ
سیستم برق اضطراری
آسانسور حمل بار