مجتمع مسکونی الماس خاوران تبریز
شرکت سرمایهگذاری مسکن شمال غرب