مجتمع مسکونی جمعه مسجد اردبیل
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب