مجتمع مسکونی عتیق اردبیل
مجتمع مسکونی - تجاری عتیق یکی از پروژه های بازآفرینی شهری تعریف شده توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب در شهر اردبیل است. این پروژه که در نزدیکی بنای کهن جمعه مسجد قرار دارد، به دلیل واقع شدن در مناطق مرکزی و اصیل شهر و دسترسی مناسب به امکانات شهری و با بهره گیری از معماری خاص و منطبق با اقلیم منطقه، می تواند روند نوسازی و بهسازی بافت اطراف پروژه را تسریع نماید.

مجتمع مسکونی - تجاری عتیق یکی از پروژه های بازآفرینی شهری تعریف شده توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب در شهر اردبیل است. این پروژه که در نزدیکی بنای کهن جمعه مسجد قرار دارد، با قرار داشتن در مناطق مرکزی شهر و دسترسی مناسب به امکانات شهری و با بهره گیری از معماری خاص و منطبق با اقلیم منطقه، می تواند روند نوسازی و بهسازی بافت اطراف پروژه را تسریع نماید.

تلفن تماس:

045-33518600

021-2931

 

4134
11491
5
5
53
7135
5
دارد
دارد
بتنی
سیمان و آجر
مجتمع مسکونی عتیق اردبیل
مجتمع مسکونی عتیق اردبیل
مجتمع مسکونی عتیق اردبیل