برج مسکونی ستاره کیش بلوک 77 و 76
شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب