برج مسکونی ستاره کیش بلوک 69
شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب