مجتمع پزشکان زنجان
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب