مجتمع مسکونی تجاری مسکونی گلشهر زنجان
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب